Festipay Prepaid MasterCard® Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2016. augusztus 1-jétől

FONTOS INFORMÁCIÓK: jelen dokumentum a közöttünk, a Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR és Ön között létrejött megállapodás általános szerződési feltételeit tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Megállapodást mielőtt aktiválja vagy használja a kártyáját, illetve számláját. Jelen Megállapodásban foglalt feltételek és díjak valamennyi Ügyfélre irányadóak.

1. Meghatározások és értelmező rendelkezések

“Számla”: betétszámlának nem minősülő, nem kamatozó pre-paid elektronikus számla, amely általában egy Kártyához kapcsolódik, amely elsősorban a Tranzakciók megvalósítását hivatott lehetővé tenni.
“Kiegészítő Prepaid MasterCard”: ahol alkalmazandó, bármely kiegészítő kártya, amely egy meghatározott személy részére kerül kiállításra a sikeres számla regisztrációt követően.
„Kiegészítő Prepaid Kártyabirtokos”: ahol alkalmazandó, bármely személy, aki Kiegészítő Kártyát használ.
„Anonymus Prepaid Kártya”: egy prepaid, nem személyre szabott kártya, amely feltöltésekhez, tranzakciókhoz vagy jóváírásokhoz alkalmazható, meghatározott Kártya-korlátozások között.
„Jogosult”: egy Tranzakció engedélyezése a Kártya (i) PIN kóddal vagy (ii) CVC kóddal és lejárati dátummal vagy (iii) a Kártyabirtokos aláírásával történő használata által.
„ATM”: a bankjegy kiadó automata egy elektronikus telekommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy pénzügyi tranzakciókat végezzenek, elsősorban készpénz felvételt, pénztári személyzet, ügyintéző vagy bankpénztáros közreműködése nélkül. A legtöbb ATM akként azonosítja az Ügyfelet, hogy az Ügyfél behelyezi a mágnes csíkkal ellátott Kártyát, vagy a chip-el ellátott műanyag okos kártyát, amely egyedi kártya számot és biztonsági információt tartalmaz, úgy, mint a lejárat dátuma vagy a CVC2 vagy a CVV. Az azonosítás azáltal történik, hogy az ügyfél beüti a személyes azonosító számát (PIN).„Elérhető Egyenleg”: az el nem költött pénzeszköz értéke, amelyet a Számlára feltölt, és amely felhasználható.
„BIC kód(ok)”: a Bank Azonosító Kód egy standard kódformátum, amelyet a SWIFT kezel, és jelenleg Üzleti Azonosító Kódnak neveznek, és amely globálisan bankok és pénzügyi intézmények egyedi azonosítására szolgál – mely bank és hol található. Ez a kód akkor alkalmazandó, amikor pénz tranzakciójára kerül sor a bankok között, kiváltképpen nemzetközi átutalásokkor vagy SEPA fizetésekkor.
„Üzleti Nap”: hétfőtől péntekig, reggel 9:00 órától este 18:00 óráig közép-európai idő szerint, kivéve a banki és nemzeti ünnepnapokat Magyarországon.
„Kártya”:
• egy fizikai eszköz, amely kezeli az elektronikusan tárolt pénzügyi értéket, amely a Prepaid Financial Services-el szembeni igényként jelenik meg; és/vagy
• egy fizikai vagy digitális mechanizmus, amely hozzáférést biztosít a Számlához, amely a Prepaid Financial Services által került kiadásra a Tranzakciók lebonyolításának céljára.„Ügyfél”: az a személy, aki sikeresen folyamodott Fizetési Szolgáltatásért, és aki részére legalább egy Kártya kiadásra került általunk Kártya fizetések vagy IBAN számla részletek érdekében. Az Ügyfél az a jogilag és pénzügyileg is felelős személy, aki részére a Fizetési Szolgáltatást nyújtjuk.
„EGT”: az Európai Gazdasági Térség biztosítja a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgását az Európai Unió (EU) belső piacán a 28 tagállam, továbbá az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) négy állama közül három: Izland, Lichtenstein és Norvégia között.
„E-pénz”: az elektronikus pénz pénzbeli érték, a készpénz digitális megfelelője, amely egy e-pénz intézet által került kibocsátásra és egy elektronikus eszközön kerül tárolásra vagy elhelyezésre, amely fizetések érdekében került kibocsátásra és ahhoz használatos.
„E-Pénztárca”: egy fizetési számla, amely a Prepaid Financial Services által került kiadásra meghatározott Ügyfelek javára, többségében vállalatok részére, lehetővé téve a pénzeszközök felvételét a Kártyák feltöltésére és kezeli a Kártya programot a kiadások tekintetében.
„Díj”: az Ügyfél által a Fizetési Szolgáltatásokért fizetett díj.
„IBAN”: az IBAN vagy Nemzetközi Bankszámla Szám egy új nemzetközi standard része, amely a SEPA (Egységes Euró Fizetési Övezet) megállapodás részként került átvételre. Az IBAN a bankszámlák azonosításának nemzetközileg elfogadott, nemzeti határokon átnyúló rendszere annak érdekében, hogy elősegítse a kommunikációt és feldolgozást a határokon átnyúló tranzakciók esetén, a jóváírási hibák kockázatának csökkentése mellett. A legtöbb európai, valamint harmadik ország által átvételre került.
„Know Your Business”: átvilágítási ellenőrzés a vállalatok, vezető tisztségviselőik és tulajdonosaik felett, a Pénzmosás elleni szabályok rendelkezéseinek megfelelően.
„Know Your Customer” (KYC): személyes átvilágítási ellenőrzés a Pénzmosás elleni szabályok rendelkezéseinek megfelelően.
„Elévülési Időszak”: ahol alkalmazandó, a jelen Megállapodás megszűnésétől számított 6 év.
„Kereskedő”: viszonteladó vagy egyéb más személy, aki e-pénzt fogad el Kereskedői számlánál fogva egy felvásárolóval vagy fizetési szolgáltatást nyújtóval.
„Fizetési Szolgáltatások”: jelentik valamennyi fizetési és e-pénz szolgáltatást, valamint valamennyi kapcsolódó szolgáltatást, amelyek az Ügyfél számára elérhetőek a számla és/vagy a Kártya használata által.
„SEPA”: az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) az Európai Unió által kezdeményezett fizetési integráció annak érdekében, hogy elősegítse a banki tranzakciók egyszerűsítését.„Egyszerűsített Átvilágítás”: a Számlával vagy Kártyával kapcsolatos személyes adatok regisztrációja saját igazolásának módja. [SDD]. Az SDD Kártyákra alacsonyabb éves feltöltési és ATM limitek kapcsolódnak, mint a KYC által érvényesített Kártyákhoz vagy Számlákhoz.„SWIFT”: a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság biztosítja azt a hálózatot, amely lehetővé teszi a pénzügyi intézmények számára világszerte, hogy a pénzügyi tranzakciókról biztonságos, szabványosított és megbízható feltételek mellett információkat küldjenek és fogadjanak.
„Hálózatok és Rendszerek”: A Rendszer MasterCard vagy Visa, annak megfelelően, ahogyan a Kártyán vagy Számlán szerepel; a Hálózatok pedig a feldolgozót jelentik.
„Tranzakció”: megvalósítani vagy megkísérelni (i) egy fizetést vagy a Kereskedő által nyújtott áruk vagy szolgáltatások kifizetését, ahol a fizetés (részben vagy egészben) a Fizetési Szolgáltatások útján történik, ide értve azt az esetet is, amikor a fizetés az interneten keresztül, telefonon vagy e-mail útján történik.
„Virtuális Számla”: a prepaid Virtuális Számla általunk kerül kiállításra annak érdekében, hogy az Ügyfél Kártya nélküli fizetéseket (CNP) eszközölhessen, a Virtuális Számla sikeres feltöltését követően.
„mi”, „minket” vagy „miénk”: Prepaid Financial Services Limited mint e-pénz kibocsátó és szabályozott jogalany.
„Ön” vagy „Öné”: Az Ügyfél és/vagy bármely személy, aki részére az Ügyfél Kártyát biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti használat érdekében.

2. Kapcsolattartás
Az Ön Kártyája vagy Számlája online a www..com honlapon, vagy email útján a cards@festipay.com email címen vagy telefonon +36 1 346 0503 is kezelhető. A Kártya elvesztését vagy eltulajdonítását kérjük a +36 1 346 0503 telefonszámon vagy email-ben a cards@getaprepaid.com email címen jelezze. A szerződéses jogviszony fennállása alatt bármikor jogosult arra, hogy kérésére jelen ÁSZF-hez díjmentesen hozzáférjen, vagy azt igényelje.

3. Az Ön Megállapodása Velünk
3.1. A Festipay Prepaid MasterCard kiállítója és a Fizetési Szolgáltatások nyújtója a Prepaid Financial Services Limited [PFS]. A PFS Angliában és Wales-ben került bejegyzésre, a 6337638-as cégjegyzékszámon. Székhelye: 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR.
3.2. PFS a Financial Conduct Authority által feljogosított és általa szabályozott e-pénz kibocsátó, a 900036-os nyilvántartási szám alatt.
3.3. A PFS Financial Conduct Authority által kiállított engedély elérhető az alábbi nyilvános jegyzékben: http://www.fsa.gov.uk/register/2EMD/2EMD_MasterRegister.html.
3.4. Prepaid Financial Services Limited program kibocsátóként működik.
3.5. A program manager a FestiPay Cashless Payment Services Co., FestiPay Co. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:Festipay).
3.6. A Prepaid Financial Services Limited a Rendszer engedélyezett vezető tagja. A MasterCard a MasterCard International Incorporated regisztrált védjegye.
3.7. Jelen ÁSZF az Ön és közöttünk létrejött jogviszonyt szabályozza az általunk az Ön részére nyújtott Fizetési Szolgáltatások tekintetében. Jelen Megállapodás fontos felhívásokat és információkat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az Ön pénz-visszaigénylési jogaira és képességeire. A Számlája aktiválásával úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta, és teljes mértékben megértette a jelen Megállapodásban foglalt általános szerződési feltételeket, továbbá a Kártya használata által és/vagy jelezve elfogadását kötelezettséget vállal, hogy ezeknek megfelel.
3.8. Az Ön Kártyája nem minősül hitelkártyának és nem bank által került kibocsátásra. Függetlenül az Ön Kártyáinak típusától csak egy Számlát kap, amelyen az Elérhető Egyenlege található.
3.9. Az Ön Fizetési Szolgáltatásai nem kerülnek aktiválásra addig, amíg a szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy Önt azonosítani tudjuk és minden alkalmazandó KYC és pénzmosás elleni rendelkezésnek megfeleljünk. Az így tudomásunkra jutott információkat és dokumentumokat a hatályos jogi előírásoknak megfelelően tároljuk.
3.10. A pénznemre történő hivatkozás (pl. Euró € vagy Font £) azt az összeget, vagy annak helyi pénznemben való megfelelőjét jelenti, amelyben a Kártyája kiállításra került.
3.11. A Kártyáján és/vagy Számláján Elérhető Egyenleg után kamat nem jár.
3.12. A Fizetési Szolgáltatások prepaid fizetési szolgáltatások és nem hitel vagy banki termékek, így Önnek kell biztosítania azt, hogy elegendő Elérhető Egyenleggel rendelkezzen a fizetések teljesítéséhez, amelyet a Fizetési Szolgáltatások használata során eszközöl (ide értve az ÁFA és egyéb adók, díjak összegét is). Abban az esetben, ha a Tranzakció mégis végbemegy és a Tranzakció összege meghaladja az Elérhető Egyenleget, az így keletkezett többletet haladéktalanul köteles részünkre megfizetni, mi pedig jogosultak vagyunk megállítani bármely folyamatban lévő vagy későbbi Tranzakciót.
3.13. Jelen Megállapodás nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Rendszerrel vagy Hálózattal, illetve azok tagjaival, és harmadik személyekkel szemben.
3.14. A Fizetési Szolgáltatások iránt kizárólag 18 éven felüli személyek kezdeményezhetnek regisztrációt.

4. Szolgáltatási limitek és Csoportos Beszedések
4.1. A Tranzakciók a Kártya vagy Számla típusától, az egyéni használati módszertől és a fizetés kockázati profiljától függően korlátozásra kerülhetnek. Pénzmosás elleni és csalás elleni okokból fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy egyes fizetési előírásokat (ide értve többek között az itt közzétett és benne foglaltakat) értesítés nélkül, a kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében a szükséges mértékig megváltoztassunk.
4.2. Egyszerűsített Átvilágítás korlátozhatja a belföldi ATM hozzáférést, a redukált éves maximum feltöltési limittel és készpénzfelvételi limittel együtt. Ezek a korlátozások a Rendszerekhez és szabályozási követelményekhez kapcsolódnak.
4.3. Amennyiben rajtunk keresztül pénzt küldenek a Számlájára, javasoljuk a küldő fél számára, hogy a SEPA átutalási módszert válassza az Ön IBAN-hoz kapcsolódó egyéni számlájára történő pénzküldéshez. Amennyiben ez a megoldás nem elérhető, úgy Ön a felelős azért, hogy a pénzküldés valamennyi részletét és referenciáját leellenőrizze, tekintettel arra, hogy mi ezért nem vállaljuk a felelősséget.
4.4. Nem tartozunk felelősséggel a bankokhoz és/vagy közvetítő bankokhoz kapcsolódó fizetési folyamatért vagy díjakért az Ön által részünkre történő fizetési folyamatok során. Bármely minket terhelő díj, nem korlátozva e kört a pénz fogadására, feldolgozására vagy jóváírására, azt megelőzően levonásra kerül általunk, hogy a fennmaradó egyenlegét jóváírnánk.
4.5. Ön felelős a fizetés részleteinek és díjainak a vizsgálatáért és jóváhagyásáért, mielőtt részünkre fizetést teljesít.
4.6. PFS naponta minimum egyszer, valamint a munkanapok végét megelőzően (csak hétfő-péntek) jóváírja a fizetéseket, amelyek az Ön számlájára érkeznek. PFS azokat a fizetési folyamatokat, amelyek a lezárási időszak végét követően érkeznek, a következő munkanapon dolgozza fel, a PFS-t e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.
4.7. Az E-pénztárca számlák, amelyek a vállalati ügyfelekhez tartoznak KYB jóváhagyáshoz kötöttek. A pénzeszközök automatikusan az E-pénztárca vállalati számlán kerülnek fogadásra és jóváírásra.
4.8. PFS jogosult arra, hogy az E-pénztárca szolgáltatást bármely visszaélés esetén felfüggessze.
4.9. A vállalati ügyfelek felelősek azért, hogy a PFS részére a pénz eredetét tekintve bizonyítékokat küldjenek annak érdekében, hogy a szabályozási követelményeknek megfeleljünk.
4.10. Ahol engedélyezett, Ön a kiválasztott ATM-eknél Díj ellenében megváltoztathatja a PIN kódját.

5. A Szolgáltatások használata
5.1. A Fizetési Szolgáltatásokat az Elérhető Egyenlege összegéig használhatja a vonatkozó Hálózathoz tartozó Kereskedőnél történő tranzakciók során. Amennyiben az Elérhető Egyenleg nem fedezi a Tranzakciót, úgy egyes Kereskedők nem engedélyezik az Ön számára, hogy a Kártyát vagy Számlát más fizetési metódusokkal együtt használja.
5.2. Minden egyes Tranzakció értéke és bármely díj összege, amelyet jelen Megállapodás alapján köteles fizetni, az Elérhető Egyenlegből kerül levonásra.
5.3. Amennyiben egy Tranzakció engedélyezésre került, nincs lehetőség annak visszavonására. Az EGT-n belül biztosítjuk, hogy a fizetést a Kereskedő számára, fizetési szolgáltatója felé három munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben a Kereskedő fizetési szolgáltatója az EGT-n kívüli, úgy a fizetést a lehető leghamarabb teljesítjük.
5.4. Annak érdekében, hogy Önt és magunkat is megóvjuk a csalásoktól, valamennyi Tranzakciót megelőzően a Kereskedők elektronikus azonosítást végeznek. Amennyiben valamely Kereskedőnek nincs módja elektronikus azonosítást végezni, úgy feltehetőleg az Ön által végzett Tranzakciót sem képesek engedélyezni.
5.5. Bármely olyan Fizetési Szolgáltatás használatának engedélyezését megtagadhatjuk, amely jelen ÁSZF megsértését jelentené, vagy amennyiben alapos okunk van feltételezni, hogy Ön vagy egy harmadik fél csalást, illetve a Fizetési Szolgáltatások illegális vagy nem megengedett használatát kívánja megvalósítani.
5.6. A Fizetési Szolgáltatások Ön általi használata vagy az ahhoz történő hozzáférés esetenként megszakítható, pl. a Rendszerünk karbantartásának idejére. Kérjük, hogy amennyiben a Kártyája vagy Számlája használata során bármilyen problémát tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a honlapunkon keresztül annak érdekében, hogy a problémát jelezze, és törekedni fogunk a probléma elhárítására.
5.7. Ahol lehetséges, az Ügyfél három Kiegészítő Kártyát igényelhet tőlünk a számlája Kiegészítő Kártyahasználók általi használatának céljából. Az a Kiegészítő Kártyabirtokos, amelyért Ön jogilag felelős, nem lehet fiatalabb, mint 13 éves. Minden egyéb Kiegészítő Kártyabirtokosnak be kell töltenie a 18. életévet. Bármely Kiegészítő Kártya regisztrációjának feltétele, hogy Ön, mint Ügyfél elfogadja, hogy mi nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön által nem engedélyezett olyan Tranzakciókért, amelyek a Kiegészítő Kártyákkal a Kiegészítő Kártyabirtokosok által történtek. Amennyiben Ön sikeresen regisztrál, úgy küldünk Önnek egy Kiegészítő Kártyát, amelyért díjat számolunk fel. A Kiegészítő Kártya átvételét követően azt jogosult a Kiegészítő Kártyabirtokosnak átadni, az alábbiak szerint:
i. átadja részére jelen ÁSZF másolatát (amely így mindkettőjüket kötelezni fogja);
ii. A Kiegészítő Kártyát ezt követően csak ez a személy használhatja;
iii. Ön tartja meg az Elsődleges Kártyát;
iv. tájékoztatnia kell a Kiegészítő Kártyabirtokost, hogy Ön az Elsődleges Kártyát megtartotta és Ön továbbra is jogosult használni a Számlát;
v. köteles részünkre minden olyan Kiegészítő információt és dokumentumot átadni, amely ahhoz szükséges, hogy az alkalmazandó KYC-nek és pénzmosás elleni szabályoknak megfeleljünk.
5.8. Ön (az Ügyfél) marad felelős a Fizetési Szolgáltatások használatáért, és valamennyi díjért, amely a Kiegészítő Kártyabirtokos(ok) általi használat során keletkezik, és továbbra is Ön lesz a Számlára feltöltött, vagy a későbbiekben feltöltésre kerülő pénzeszközök birtokosa. Olyan Kártya használata, amelyhez Kiegészítő Kártya került regisztrálásra annak elfogadásának minősül, hogy Ön jelen ÁSZF-et a Kiegészítő Kártyabirtokossal megismertette.

6. A használat feltételei az egyes Kereskedőknél
6.1. Bizonyos esetekben akár mi, akár a Kereskedő megkövetelheti, hogy az Ön Elérhető Egyenlege meghaladja a Tranzakció összegét. Így például egyes éttermekben elvárás lehet, hogy a számla összegénél 15%-al nagyobb összeg legyen a Kártyán az étterem, vagy Ön által rászámított borravaló vagy szerviz díj kiegyenlítésére.
6.2. Bizonyos esetekben a Kereskedők igazolást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy az Ön Elérhető Egyenlege fedezi a Tranzakciót és (előzetes engedélyezést) zárolást kezdeményezhetnek Elérhető Egyenlegén, melyre példa lehet az autóbérlés esete. Amennyiben valamely Kereskedő zárol egy összeget az Ön Számláján, Önnek az adott összeghez való hozzáférése megszűnik a Tranzakció teljesüléséig, vagy a zárolás Kereskedő általi feloldásáig, amely legfeljebb 30 napon belül történik meg.
6.3. Amennyiben Kártyáját egy automatizált üzemanyagtöltő állomáson használja, a Kereskedő általi elfogadás érdekében szükséges lehet, hogy a Kártyán egy előre meghatározott összeg erejéig az adott pénznemben előzetes engedély legyen. Amennyiben az előzetesen engedélyezett összeget teljes egészében nem használja föl, vagy nincs az előzetesen engedélyezett összeget elérő Elérhető Egyenlege, abban az esetben az előzetesen engedélyezett összeg legfeljebb 30 napig zárolásra kerülhet, mielőtt az az Ön számára ismét hozzáférhetővé válik.
6.4. Egyes Kereskedők nem fogadnak el teljesítést a mi Fizetési Szolgáltatásunkon keresztül. Az egyes Kereskedők erre vonatkozó politikájának ellenőrzése az Ön felelőssége. Nem vállalunk felelősséget azért, ha valamely Kereskedő megtagadja a teljesítés elfogadását a mi Fizetési Szolgáltatásunkon keresztül.

7. A Számlájának kezelése és védelme
7.1. Kártyájáért, Felhasználónevéért, PIN kódjáért, illetve a Számlához tartozó jelszaváért Ön tartozik felelősséggel. Ne ossza meg a Kártyáját vagy Számláját érintő biztonsági információkat senkivel!
7.2. Számláját, PIN kódját, Felhasználónevét és Jelszavát biztonságosan, a Kártyától, vagy az a Kártya számához kapcsolódó minden dokumentumtól elkülönítetten kell kezelnie és ezen információkat nem adhatja át senkinek. Ennek keretében Ön köteles:
i. PIN kódját, annak átvételét követően, haladéktalanul megjegyezni és az azt tartalmazó postai küldeményt vagy más engedélyezett értesítőt megsemmisíteni;
ii. tartózkodni attól, hogy PIN kódját akár Kártyájára, akár a Kártyájával általában egy helyen tartott más dologra felírja;
iii. PIN kódját titokban tartani, ideértve az attól való tartózkodást, hogy PIN kódját akkor használja, amikor azt valaki más láthatja;
iv. tartózkodni PIN kódjának más személy részére történő hozzáférhetővé tételétől
7.3. A Kártya használója köteles az aláírásra fenntartott sávban aláírását a Személyre Szabott Kártya kézhezvételét követően haladéktalanul elhelyezni.
7.4. Amennyiben PIN kódját elfelejti, kérheti PIN kódja ismételt megküldését a <PIN><a Kártya utolsó 8 számjegye> tartalmú SMS +36 70 717 7197 számra történő megküldésével. Így például az alábbi üzenet megküldésével a 00000 telefonszámra: PIN 12345678.
7.5. A Fizetési Szolgáltatás kizárólag az Ügyfél által használható.
7.6. Ön Kártyáját nem adhatja át más személynek, illetve nem engedélyezheti más számára a Fizetési Szolgáltatás használatát. Kártyáját köteles biztos helyen tartani.
7.7. A 7.2. pont rendelkezéseinek megsértése kihatással lehet az Ön kárának érvényesítésére, amennyiben kimutatható, hogy Ön az információkat szándékosan nem tartotta biztonságban, vagy csalárd módon, indokolatlan késedelemmel vagy súlyos gondatlansággal járt el. Minden más esetben az Ön felelőssége az alábbi 14. pontban foglaltak erejéig terjed.
7.8. Amennyiben gyanúja merül föl, hogy valamely személy az Ön Számlájához vagy Kártyájához tartozó biztonsági adatokat ismeri, köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni velünk.
7.9. Amennyiben Kártyája vagy Számlája lejárt, vagy az annak elveszettként vagy ellopottként történő bejelentését követően megkerül, Ön kötelezettséget vállal a Kártya megsemmisítésére a Kártya és a mágnes csík kettévágása útján.

8. Személyazonosság igazolása
8.1. Amennyiben interneten kezdeményez Tranzakciót, egyes weboldalak megkövetelik nevének és címének megadását. Ilyen esetekben köteles a nálunk regisztrált, az Ügyfél Számlához tartozó címeként rögzített, legfrissebb lakcímét megadni. A Számlához tartozó lakcíme az a cím, amelyre valamennyi levelét megküldjük.
8.2. Ön a Számlához tartozó címe, vagy bármely más kapcsolattartásra szolgáló adatának megváltozása esetén köteles bennünket 7 napon belül értesíteni. Az értesítést megteheti az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján. Az Ügyfélszolgálat jogosult megkövetelni az így megtett bejelentés írásbeli megerősítését is. A fentiek szerinti értesítés indokolatlan késedelemből, súlyos gondatlanságból, vagy csalárd magatartás miatti elmaradásából közvetlenül származó károkért Ön tartozik felelősséggel. Az Ön új címét minden esetben ellenőriznünk kell, amely ellenőrzéshez megfelelő bizonyítékot igényelhetünk Öntől.
8.3. Fenntartjuk a jogot az Ön személyazonossága és lakcíme mindenkori ellenőrzésére (például a releváns eredeti dokumentumok bekérése útján), többek között a csalás és/vagy pénzmosás megelőzése céljából. Emellett Ön engedélyezi, hogy Számlájával összefüggésben akár jelentkezése benyújtásakor, akár a későbbiek során bármely időpontban elektronikus személyazonosság-ellenőrzést végezzünk közvetlenül, vagy közvetve, harmadik személyek bevonásával.
8.4. A Kártyák a jogszabályi korlátozásokkal és feltételekkel kerülnek kibocsátásra. Teljes kártyakorlátozások azokhoz a kártyákhoz kapcsolódnak, amelyek a honlapunkon találhatók.
9. Szolgáltatások lemondása
9.1. Amennyiben Ön az Ügyfél és a Fizetési Szolgáltatást bármely időpontban le kívánja mondani, abban az esetben egy lemondási kérelmet szükséges részünkre online, a 2. pontban meghatározott elektronikus levél formájában eljuttatnia, amely tartalmazza lemondó kérelmét, valamint a fel nem használt pénzeszközének visszaigénylését. Elektronikus levelét azon e-mail címről köteles megküldeni, amelyet a Számla regisztráció során részünkre megadott. Ügyfélszolgálati részlegünk a fentiek esetén a Fizetési Szolgáltatás minden további használatát felfüggeszti.
9.2. Amennyiben minden szükséges információt rendelkezésünkre bocsátott (ideértve a KYC-t is), valamint minden Tranzakció és alkalmazandó díj és egyéb terhelés feldolgozásra került, visszatérítjük Önnek (az Ügyfélnek) a fennmaradó Elérhető Egyenleg felénk megfizetendő díjakkal és terhekkel csökkentett összegét, feltéve, hogy:
i. nem tanúsított csalárd, súlyosan gondatlan, vagy ilyen magatartás megalapozott gyanúját keltő magatartást; és
ii. törvény, más jogszabály vagy a rendőrség, bíróság, vagy más hatóság nem kötelez bennünket az Elérhető Egyenleg visszatartására.
9.3. A Fizetési Szolgáltatás lemondását követően az Ön felelőssége a Fizetési Szolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott Kártya (Kártyák) megsemmisítése.
9.4. Amennyiben az Elérhető Egyenleg visszatérítését követően újabb Tranzakció kerül megindításra, vagy egyéb terhek, díjak merülnek fel a Kártya (Kártyák) használatából adódóan, vagy arról értesülünk, hogy valamely korábbi befizetés visszavonásra került, abban az esetben tájékoztatjuk a fentiek szerinti összegről, amelyet részünkre tartozásként haladéktalanul köteles megfizetni.

10. A lemondás/megszüntetés joga („Türelmi Időszak”)
Ön jogosult a jelen Megállapodást az alábbi feltételek mellett felmondani:
10.1. ahol Ön a Fizetési Szolgáltatást postai megrendelés, internet, fax, digitális eszköz, vagy e-mail útján megvásárolta, Ön egy, a Számlája sikeres regisztrációjának napjától kezdődő 14 napos Türelmi Időszak alatt jogosult a jelen Megállapodást bárminemű büntetés nélkül, azonban a nálunk a szolgáltatás akár részbeni teljesítésével a lemondást megelőzően felmerült költségek levonása mellett felmondani és a Fizetési Szolgáltatást lemondani. Fentiek érdekében a 14 napos időszakon belül értesítenie kell bennünket, miszerint a Megállapodást fel kívánja mondani, és ezt követően a Fizetési Szolgáltatás használatától tartózkodni köteles. Mi a fentieket követően megszüntetjük a Fizetési Szolgáltatást és visszatérítjük az Ügyfélnek az Elérhető Egyenleg Számlán fennálló összegét. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy az Elérhető Egyenleget a megszüntetésre vonatkozó instrukciótól számított legfeljebb 30 munkanapig visszatartsuk az összes Tranzakció adatai beérkezésének biztosítására.
10.2. A Türelmi Időszakot követően Ön csak a 9. pontban foglaltak szerint jogosult megszüntetni a Fizetési Szolgáltatást.

11. Lejárat és Visszatérítés
11.1. Az Ön Kártyáján feltüntetésre kerül a lejárat dátuma. A Számlához kapcsolódóan legutoljára kibocsátott Kártya lejáratát követően a Számlán fennálló összegek nem használhatók fel („Lejárat Dátuma”).
11.2. A Fizetési Szolgáltatás és a jelen Megállapodás a Lejárat Dátumával megszűnik, kivéve, amennyiben a Lejárat Dátuma előtt új Kártyát igényel, vagy az Ön részére új Kártya kerül kiállításra a
12.4. pontban foglaltak szerint, vagy amennyiben mi akként döntünk, hogy a Fizetési Szolgáltatást a Lejárat Dátumát követően is nyújtjuk Önnek.
11.3. A Lejárat Dátumát követően Ön nem jogosult lejárt Kártyája használatára.
11.4. Amennyiben Kártyája az Elérhető Egyenleg kimerítését megelőzően lejár, Ön az Ügyfélszolgálatnál igényelhet új Kártyát, aminek feltétele, hogy az igénylésre a lejáratot 14 nappal megelőzően kerüljön sor, illetve a kapcsolódó díj (ahol van ilyen) megfizetésre kerüljön.
11.5. A Lejárat ellenére az Ön pénzeszköze a 6 éves Elévülési Időszak alatt visszatérítésre rendelkezésre áll. A 6 éves Elévülési Időszakot követően az Ön pénzeszközének visszatérítésére nincs mód.
11.6. Feltéve, hogy a visszatérítésre vonatkozó igényét a Lejárat Dátumát követő 12 hónapon belül terjeszti elő, a visszatérítéshez nem kapcsolódik semmilyen Késedelmi Visszatérítési Díj. Amennyiben a visszatérítésre vonatkozó igényt a Lejárat Dátumát követő 12 hónapon túl azonban a szerződés megszűnését megelőzően terjeszti elő, (bizonyos esetekben) egy Számla Zárási Díjat számíthatunk fel.
11.7. Fenntartjuk a jogot, hogy igénylés hiányában is kiállítsunk az Ön részére egy új Kártyát lejárt Kártyája helyett. Amennyiben az új Kártyát Ön nem igényelte, Kártyacsere Díj nem kerül felszámításra.
11.8. Jogosultak vagyunk a felénk fennálló kötelezettségek és díjtartozások alapján létrejött igényünket a Számlán, illetve a Kártyán fennálló összegekből beszámítás útján kielégíteni, amennyiben azok határidőben nem kerültek részünkre megfizetésre.

12. Számlájának megszüntetése vagy felfüggesztése
12.1. Jogosultak vagyunk a Fizetési Szolgáltatás használatát legalább 2 hónappal korábbi értesítés mellett megszüntetni.
12.2. A Fizetési Szolgáltatás használatára való jogosultsága a Lejárat Dátumát követően a 11.2. pontban foglaltak szerint megszűnik.
12.3. Jogosultak vagyunk a Fizetési Szolgáltatást bármikor, előzetes értesítés nélkül, a megalapozottan szükséges időszakra felfüggeszteni vagy megszüntetni:
i. az adatfeldolgozó rendszert érintő hiba vagy meghibásodás esetén;
ii. amennyiben megalapozottan feltételezhetjük, hogy a Fizetési Szolgáltatásokat Ön a jelen Megállapodást sértő módon használta, vagy alighanem ily módon fogja használni, vagy szerződéssértést követ el, vagy másnak az ilyen használatot lehetővé teszi;
iii. amennyiben bármely Elérhető Egyenleg tekintetében felmerül a csalás vagy visszaélés kockázata;
iv. amennyiben felmerül a gyanú, hogy Ön hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott;
v. amennyiben a rendőrség, vagy valamely kormányzati vagy más hatóság így rendelkezik, vagy ezt javasolja.
12.4. Amennyiben a 12.1. pontban foglalt bármely cselekményünket követően a Kártyát használva Tranzakció indul, az Ügyfél köteles azt az összeget haladéktalanul visszafizetni részünkre.

13. A Kártya elvesztése vagy ellopása
13.1. Ön köteles pénzeszközeit úgy védeni, mintha az készpénz lenne.
13.2. Ön köteles pénzeszközeit oly módon kezelni, mintha az a pénztárcájában található készpénz lenne. Amennyiben Kártyáját elveszíti, vagy azt ellopják, a számlán található pénzeszközét lehet, hogy nem tudja visszaszerezni, éppen úgy, ahogyan általában nincs lehetőség a készpénz visszaszerzésére, annak elvesztése, vagy ellopása esetén.
13.3. Amennyiben Kártyája elveszett, vagy azt ellopták, vagy amennyiben azt feltételezi, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja a Fizetési Szolgáltatást, vagy ha a Kártya megsérült vagy hibásan működik:
i. Ön köteles haladéktalanul felvenni velünk a kapcsolatot és rendelkezésünkre bocsátani Számla- vagy Kártya számát, valamint Felhasználónevét és Jelszavát, vagy valamely más, általunk elfogadhatónak ítélt azonosító adatot, annak ellenőrzésére, hogy valóban Önnel beszélünk; és
ii. amennyiben megkaptuk beleegyezését a Számla megszüntetéséhez, rendelkezésére bocsátunk egy új Kártyát, valamint egy kapcsolódó új Számlát nyitunk, a legutolsó Elérhető Egyenlege összegével.
13.4. Ön legfeljebb 100 € erejéig felel azon károkért, amelyek a Kártya ellopásáról, elvesztéséről való értesítésünket megelőző, nem engedélyezett Tranzakciókból származnak. Amennyiben vizsgálatunk során megállapítjuk, hogy valamely vitatott Tranzakciót Ön engedélyezte, vagy csalárd módon, vagy súlyosan gondatlanul járt el (pl. a Kártya, illetve a PIN kód nem megfelelő őrzésével), abban az esetben jogosultak vagyunk a visszatérítést visszavonni és ebben az esetben Ön tartozik felelősséggel minden olyan kárunkért, amely a Kártya használatával összefüggésben merült fel. Önt nem terheli felelősség a felmerülő károkért azt követően, hogy bennünket a Kártya elvesztéséről, ellopásáról értesített, kivéve, amennyiben megalapozottan megállapítjuk, hogy Ön a 14.1.ii. pontban foglaltak szerint járt el, mely esetben Ön valamennyi felmerülő kárért felelősséggel tartozik.
13.5. A Kártya elvesztésére, ellopására vonatkozó Értesítésünket követően a lehető leggyorsabban felfüggesztjük a Fizetési Szolgáltatást a további károk elkerülése érdekében. Csak abban az esetben van lehetőségünk a Fizetési Szolgáltatás illetéktelen használatát megakadályozni, megelőzni, amennyiben Ön rendelkezésünkre bocsátja a Számla- vagy Kártya számát és Felhasználónevét, valamint Jelszavát, vagy más megfelelő módon igazolja magát és azonosítja a Számláját.
13.6. Az új Kártyák minden esetben a Kártyabirtokos által legutóbb megadott és regisztrált Számla címre kerülnek megküldésre. A helyes cím megadásának hiánya esetén Kártyacsere Díj kerül felszámításra.
13.7. Amennyiben a Kártya elvesztésének vagy ellopásának bejelentését követően a Kártyát megtalálja, vagy visszaszerzi, abban az esetben Ön köteles a megtalálta Kártyát haladéktalanul megsemmisíteni a mágnes csíkon és chipen keresztül történő kettévágás útján.
13.8. Ön kötelezettséget vállal, hogy a Kártya elvesztése, ellopása esetén, valamint amennyiben gyaníthatóan visszaélnek a Fizetési Szolgáltatással, Ön együttműködik velünk, megbízottainkkal, valamint a releváns hatóságokkal és a rendőrséggel.

14. A mi felelősségünk
14.1. A 14.4. pont alkalmazásában;
i. egyik fél sem tartozik felelősséggel a másiknak a közvetett vagy következménykárokért és veszteségekért (ideértve az üzletvesztést, profit és bevétel elmaradását) amelyek a jelen Megállapodással összefüggésben merültek fel, függetlenül attól, hogy azok szerződésszegés, károkozás (ideértve a gondatlanságot is), vagy törvényi kötelezettség megszegése, vagy más cselekmény kapcsán merültek fel;
ii. mi nem tartozunk felelősséggel:
1. ha a 4. és 9. pontban foglalt okokból Őn nem tudja használni a Fizetési Szolgáltatást;
2. az ellenőrzési körünkön kívül eső, a Fizetési Szolgáltatás használatával összefüggő hibákért, ideértve az Elérhető Egyenleg hiányát, vagy az adatfeldolgozó Rendszerek hibáját is;
3. ha valamely Kereskedő megtagadja a Tranzakció elfogadását, vagy elmulasztja a jóváhagyás vagy előzetes jóváhagyás feloldását;
4. a Kártyával vásárolt árukért és szolgáltatásokért;
5. semmilyen kárért, csalásért vagy lopásért, amely több mint 8 héttel az esemény után kerül bejelentésre;
6. amennyiben Ön
14.1.1.ii.6.1. indokolatlan késedelembe esett
14.1.1.ii.6.2. csalárdul járt el; vagy
14.1.1.ii.6.3. súlyosan gondatlanul jár el (ideértve azt az esetet is, ha a károk azért merültek fel, mert Ön elmulasztott bennünket megfelelően értesíteni szermélyes adatairól).
14.2. A vonatkozó jogszabály által megengedett mértékben, valamint a 13.4. pontot is figyelembe véve, felelősségünk a jelen Megállapodással összefüggésben az alábbiak szerint kerül korlátozásra:
i. amennyiben az Ön Kártyája a mi mulasztásunkból adódóan hibás, felelősségünk kizárólag a Kártya cseréjére, vagy választásunk szerint az Elérhető Egyenleg visszatérítésére terjed ki;
ii. amennyiben bizonyos összegek nekünk felróhatóan hibásan kerülnek levonásra Elérhető Egyenlegéből, felelősségünk kizárólag a hibásan levont összeggel egyező összeg megfizetésére terjed ki;
iii. minden más esetben, amely nekünk felróható, felelősségünk az Elérhető Egyenleg visszatérítéséig terjed.
14.3. Jelen Megállapodás semmilyen módon nem korlátozza a felek felelősségét a gondatlanságukból, vagy csalárd megtévesztésből fakadó halál, illetve személyi sérülés esetén.
14.4. Egyik fél sem tartozik felelősséggel, illetve nem minősül szerződésszegőnek, amennyiben a Megállapodással kapcsolatos késedelmét vagy mulasztását olyan körülmény okozta, amely az adott fél ellenőrzési körén kívül esik, illetve amely körülményt az adott fél ésszerű gondosság mellett nem kerülhetett el.

15. Tranzakciók visszatérítése
15.1. A Tranzakció abban az esetben minősül illetéktelennek, amennyiben Ön nem adta hozzájárulását a Tranzakcióhoz. Amennyiben feltételezi, hogy egy Tranzakció az Ön hozzájárulása nélkül jött létre, köteles velünk kapcsolatba lépni a 2. pont rendelkezései szerint.
15.2. Egy engedélyezett Tranzakció összegének visszafizetése iránti igényt az Elérhető Egyenlegből történő levonást követő 8 héten belül kell előterjeszteni. A kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül visszatérítjük a Tranzakció teljes összegét, vagy megfelelő indokolás mellett elutasítjuk a kérelmet.
15.3. Amennyiben a visszatérítés elutasítására vonatkozó indokolással nem ért egyet, vagy az előterjesztett igénye eredményét kifogásolja, abban az esetben panaszt terjeszthet elő, vagy a 16. pont szerint a panaszkezelő hatósághoz fordulhat.
15.4. Amennyiben valamely igény, Tranzakció, vitatott Tranzakció vagy visszavont Tranzakció harmadik személyek költségét vonja maga után, e költségekért Ön tartozik helyt állni, így e költségek az ön Számlájáról levonásra kerülnek, vagy azokat más módon érvényesítjük Önnel szemben.

16. Fizetéssel kapcsolatos viták
16.1. Igyekszünk ügyfeleinknek kényelmes elérést biztosítani ügyfélszolgálati csapatunkhoz, akik a panaszokat fogadják, rögzítik, kivizsgálják és megválaszolják.
16.2. A panaszokat nagyon komolyan vesszük, és értékeljük az általuk teremtett lehetőséget üzletvitelünk felülvizsgálatára, illetve, hogy segítséget jelentenek ügyfeleink igényeinek kielégítésé során. Elsődleges célunk valamennyi panaszának minél gyorsabb és hatékonyabb megoldása, melynek során minden lépést dokumentálunk. Az Ön első kapcsolatfelvétele Ügyfélszolgálati Csapatunkkal történik. Ügyfélszolgálati Csapatunktól elvárjuk, hogy panaszára 5 munkanapon belül válaszoljon. Ügyfélszolgálati Csapatunkkal a 2. pontban foglalt elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni. Email útján az alábbi címen: cards@getaprepaid.com , vagy telefonon az alábbi számon: +36 1 346 0503.
16.3. Amennyiben az Ügyfélszolgálatunktól kapott válasszal elégedetlen, kérjük lépjen kapcsolatba a Prepaid Financial Services Ltd. Panaszkezelőjével a complaints@prepaidfinancialservices.com e-mail címen, vagy a 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR címen.
16.4. Amennyiben a Panaszkezelő nem tud panaszára azonnal válaszolni, Ön egy automatikus megerősítést kap arról, hogy panasza beérkezett és egy formális vizsgálatra fog sor kerülni. Előreláthatólag 4 héten belül kap formális választ a vizsgálat eredményeiről.
16.5. Amennyiben a Prepaid Financial Services Panaszkezelője a problémát nem tudja megoldani és Ön panaszát szeretné fellebbviteli fórum elé terjeszteni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Pénzügyi Ombudsmani Szolgálattal a South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR címen, vagy a www.financialombudsman.org.uk e-mail címen. 16.6. Ön köteles minden az igénye szempontjából releváns nyugtát, valamint információt rendelkezésünkre bocsátani.
16.7. Amennyiben vizsgálatunk megállapítja, hogy valamely összeg tévesen került levonásra Elérhető Egyenlegéből, az összeget visszatérítjük. Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a visszatérített összeg mégis helyesen került levonásra, azt levonhatjuk Elérhető Egyenlegéből, és jogosulttá válunk Vizsgálati Díjat felszámítani. Amennyiben ezt Elérhető Egyenlege nem fedezi, Ön köteles az összeget erre irányuló felhívásunkat követően haladéktalanul megfizetni.
16.8. A Kártyabirtokos és a Kereskedő között fennálló vitás helyzet esetén, amennyiben Ön igazolhatóan mindent megtett a vitás helyzet megoldása érdekében, az ésszerű mértékben megkísérelünk segítséget nyújtani a vita megoldására. A fenti segítségnyújtás ellenértékeként jogosultak vagyunk a Díjak és Korlátozások mellékletben meghatározott összegű Visszakövetelési Intézkedési Díjat felszámolni. Amennyiben valamely Kereskedővel fennálló, a Kártya használatával lebonyolított Tranzakcióval kapcsolatos vitás helyzet feloldhatatlan, a Tranzakcióért Ön tartozik felelősséggel, és Ön köteles a vitás helyzetet közvetlenül az érintett Kereskedővel feloldani.

17. Személyes Adatok
17.1. Személyes adatainak kezelői mi vagyunk és a Számlája kapcsán rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a Számlájához kapcsolódó adminisztráció elvégzése, valamint a Számlával és a jelen Megállapodással összefüggő szolgáltatások teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Személyes adatait ezen felül jogosultak vagyunk marketing célokra is, valamint piackutatási célokra is felhasználni, a vonatkozó jogszabályokkal és Adatvédelmi Szabályzatunkkal összhangban.
17.2. Személyazonosságának ellenőrzése, illetve az irányadó pénzmosással kapcsolatos és kormányzati szabályoknak való megfelelés érdekében jogosultak vagyunk személyes adatit más szervezeteknél is ellenőrizni, illetve Önről további információt gyűjteni. Vizsgálatunk az Ön adatlapján rögzítésre kerül. Adatvédelmi Szabályzatunkkal és az irányadó jogszabályokkal összhangban jogosultak vagyunk egyes rendelkezésünkre bocsátott adatait bizonyos harmadik személyek (ideértve az adatfeldolgozókat) részére, a jelen Megállapodásból származó kötelezettségeink teljesítése és jogaink érvényesítése érdekében átadni, ideértve az Európai Unión kívüli jogalanyokat is, ahol eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben. Jogosultak vagyunk személyes adatait feltárni továbbá a törvény vagy illetékes hatóság által megkövetelt esetben.
17.3. A jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul adatai fentiek szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.
17.4. Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatival kapcsolatban információt kérni, illetve adatai hiányossága vagy helytelensége esetén azok kijavíttatására.
17.5. Ön megismerte a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatunkat (amely időről időre változik), és amelynek rendelkezéseit kötelezőnek ismeri el.
17.6. Amennyiben hozzájárult, hogy az Ön részére e-mailen, illetve SMS-ben hirdetések kerüljenek megküldésre, abban az esetben jogosultak vagyunk adatait harmadik személyek részére átadni, annak érdekében, hogy azok áruik és szolgáltatásaik kapcsán Önnel közvetlenül, telefon vagy e-mail útján kapcsolatba léphessenek.

18. A Szerződési feltételek megváltozása
Jogosultak vagyunk a jelen szerződési feltételeket (ideértve a Díj és Korlátozás Mellékletet is) frissíteni vagy módosítani. A változásokról weblapunkon, e-mailen, vagy mobileszközön küldünk értesítést, legalább két hónappal a változást megelőzően. A Fizetési Szolgáltatás használatának az értesítést követő 2 hónap eltelte utáni folytatásával Ön elfogadja a frissített vagy módosított szerződési feltételeket és azok kötőerejét. Amennyiben az új szerződési feltételeket nem kívánja elfogadni, köteles a Fizetési Szolgáltatás használatát haladéktalanul megszüntetni a megszüntetési politikánknak megfelelően (ld. 10. pont).

19. Vegyes rendelkezések
19.1. Jogosultak vagyunk a jelen Megállapodásból származó jogainkat, érdekeltségünket, valamint kötelezettségeinket bármely harmadik személyre átruházni (ideértve az egyesülést, konszolidációt, továbbá minden, vagy lényegében minden vagyonunk és az üzletünk akvizícióját a jelen Megállapodáshoz kapcsolódóan) legalább 2 hónappal korábbi értesítés mellett. Fentiek nem befolyásolják hátrányosan a Megállapodásból származó jogait és kötelezettségeit.
19.2. Szándékunk szerint a jelen Megállapodás feltételei a Megállapodásban félként részt nem vevő harmadik személy által nem kikényszeríthetőek, kivéve azokat a Hálózatokat és annak leányvállalatait, amelyek jogosultak a Megállapodás által rájuk ruházott jogok érvényesítésére.
19.3. Semelyik általunk tett joglemondás és engedmény nem befolyásolja a Megállapodásból származó szigorú jogainkat és az Ön kötelezettségeit.
19.4. Ön kötelezettséget vállal, hogy a Fizetési Szolgáltatást jogsértő módon nem használja, valamint minden olyan igénnyel vagy eljárással szemben mentesít bennünket a felelősség alól, amely a Fizetési Szolgáltatás fentiek szerinti jogsértő használatából származik.
19.5. A jelen Megállapodás, valamint az abban megjelölt egyéb okiratok jelentik a teljes megállapodást a felek között, amely felülír valamennyi korábbi megállapodást, amely a felek között a jelen Megállapodás tárgyában létrejött.
19.6. Az Ügyfelet minden változásról értesítjük. A legfrissebb szerződési feltételek weboldalunkon, valamint az Ön biztonságos ügyfél felületén érhetőek el.

20. Pénzeszközök védelme
Pénzeszközei törvény által védettek. Amennyiben a Prepaid Financial Services fizetésképtelenné válna, az Ön e-pénz tőkéje minden más hitelező követelésével szemben védelmet élvez.

21. Irányadó jog
21.1. A Fizetési Szolgáltatások, a Kártya és a Számla fizetési termékek és nem minősülnek letétnek, hitelnek vagy banki terméknek, erre tekintettel nem tartoznak a Pénzügyi szolgáltatások kompenzációs rendszere által biztosítottnak.
21.2. A jelen Megállapodás, valamint az abból származó, vagy azzal, annak létrejöttével, illetve annak tárgyával összefüggő viták (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket) tekintetében a törvény által megengedett mértékben, az Ön fogyasztói jogainak korlátozása nélkül, az angol és walesi jog irányadó, valamint Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

22. Díjak és Korlátozások Melléklete